Новини

06.01.2011

"Агро Тера Север" АД увеличи капитала си до 5,100 хил. лв.


Дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг” АД дружество „Агро Тера Север” АД реализира успешно увеличение на капитала си от 100 хил.лв. на 5.1 млн.лв. Капиталът беше увеличен чрез трансформирането на част от дългосрочния заем, отпуснат на „Агро Тера Север” от „Адванс Екуити Холдинг”. Увеличението беше изцяло записано от мажоритарния собственик на капитала „Адванс Екуити Холдинг” АД, който към момента притежава 99.8% от капитала на дружеството. Всички промени са вписани по партидата на дружеството в Търговския Регистър към Агенцията по Вписванията на 05.01.2011 г.

С увеличението на капитала се цели подобряване на капиталовата структура и оптимизиране на финансовите разходи на дружеството. Това от своя страна ще позволи вбъдеще по-ефективното усвояване на кредитен ресурс от „Агро Тера Север” АД, необходим за финансиране разрастването на дейността му и тази на дъщерното му дружество "Ремусс" ООД.

За 2011 г. мениджмънтът на групата „Агро Тера Север” планира удвояване на обемите на започнатата през 2010 г. търговска дейност със земеделски стоки и суровини, както и иницииране на пилотен проект за поливно земеделие на монокултури (царевица) в района на гр. Враца. Целта е подобряване диверсификацията на бизнеса на Групата чрез постигане на оптимално съотношение между развиваните основни дейности: земеделско производство на площ от приблизително 50 хил. дка; изкупуване, търговия и износ на земеделска продукция, семена и торове; предлагане на селскостопански и ремонтни услуги на земеделските производители в региона на Северозападна България.