Новини

30.07.2009

Земеделието може да бъде високо рентабилна инвестиция


Българското земеделие и в частност арендаторството се сочат като един от перспективните сектори на страната, предвид природните дадености и евросубсидиите. За това как се стартира такава инвестиция и какъв е началният капитал разговаряме с Васил Василев инвестиционен мениджър в Адванс Екуити Холдинг АД за направленията земеделие и енергийна ефективност.

Васил Василев е роден през 1981 г. в гр. София. Завършил в УНСС с бакалавърска степен специалност Международни икономически отношения и магистърска степен специалност Финанси, кандидат за 3-то ниво в CFA програмата. От 2006 г. до началото на 2009 г. е инвестиционен консултант и анализатор за българския и румънски капиталови пазари към УД Карол Капитал Мениджмънт. От началото на 2009 г. е инвестиционен мениджър в Адванс Екуити Холдинг АД. Компанията създаде през 2006 Агро Тера Север АД, която стартира първата си стопанска година през 2008/2009 г.

- Г-н Василев, защо беше нужно толкова много време, за да започне Агро Тера Север дейността си?

С цел реализиране на приетата стратегия за развитие на дружеството беше необходимо акумулиране на критична маса арендови земеделски земи чрез подписването на дългосрочни арендни договори с крупни арендодатели в региона на Северозападна България. Отчитаме като изключителен успех краткият период, за който дружеството успя да обособи и арендова приблизително 30 хил. декара в землищата на няколко съседни села в региона на гр. Брегово, позволяващи висока ефективност при обработване на земята и прибиране на реколтата. Това ще доведе до по-ниска себестойност на земеделската продукция в сравнение с голяма част от земеделските стопани в страната, обработващи раздробени и разпокъсани имоти.

- Според данните ви тези 30 хил. дка не са били обработвани от 10 и повече години, поради тази ли причина избрахте община Брегово и къде в страната има много необработваеми земи, подходящи за „заселване“ на арендатор?

Избрахме община Брегово поради две основни причини. От една страна, това е липсата на големи арендатори в региона на област Видин и по-конкретно община Брегово и наличието на обособени крупни земеделски имоти с висококачествени почви, подходящи за осъществяване на земеделско производство. От друга страна, непосредствената близост на наетите масиви до река Дунав ни дава възможност да организираме в бъдеще мелиоративни мероприятия, които ще увеличат значително добивите и намалят зависимостта от метеорологичните условия в страната, а това както всички знаем е ключов фактор за осъществяване на модерно и ефективно земеделие.

- В момента компанията майка ви е финансирала с близо 10 млн. лв., което е значителна начална инвестиция, означава ли това, че арендаторският бизнес иска големи инвестиции?

Като всеки друг бизнес, и земеделското производство, за да бъде стартирано с необходимия критичен мащаб, е необходимо да бъде финансирано със значителни първоначални инвестиции. Противно на ширещото се мнение, истината е, че земеделието може да бъде високо рентабилна инвестиция.

Ключовите фактори, които водят до високата норма на възвращаемост, са няколко: арендоването с дългосрочни договори на обособени комасирани земеделски масиви, позволяващи ефективни обработки; изграждането на мелиоративни системи, минимизиращи влиянието от метеорологичните условия и позволяващи максимално високи добиви на влаголюбивите растения, каквито са царевица, рапицата, слънчогледа и др., и не на последно място - изграждането на собствени силозни стопанства, осигуряващи автономност и възможност за максимално ефективна във времето реализация на добитата продукция.

- Кандидатствате ли по европроекти?

Структурните фондове ни дават реалната възможност да оптимизираме инвестиционните си разходи по отношение на земеделския ни бизнес, с оглед на което в периода до края на 2010 г. планираме Агро Тера Север да усвои необходимото й финансиране по Програмата за развитие на селските райони за реализирането на двата приоритетни инвестиционни проекти, позволяващи затварянето на производствения цикъл. Двата проекта, за които очакваме да получим грантово финансиране, са свързани с изграждането на напоителни системи върху част от арендованите площи в района на гр. Брегово и със закупуването на необходимото оборудване за прибиране и оползотворяване на произвежданата биомаса от двете ни дружества (заедно с Ремусс ООД, което Агро Тера Север АД придоби през 2006 г., бел. ред.).

Проектът ни за оползотворяване на биомаса е комплексен и смятаме, че след реализирането му ще бъдем едни от пионерите в България по отношение на оползотворяването на остатъчните продукти от земеделското производство за производството на електроенергия.

- В началото на 2009 г. сте съкратили 30% от персонала, защо? По какъв начин кризата се отрази на вашата дейност?

Съкращенията в Агро Тера Север бяха провокирани от необходимостта от оптимизация на труда, а не от съкращаването на разходи. Съкратените служители бяха наети основно като пазачи на селскостопанските бази на дружество и не бяха заети пряко в производствената или търговска дейност.

- Планирате през 2009/2010 г. да обработвате отново около 50 хил. дка, предварителните планове бяха ли за повече? Колко максимално планирате да обработвате в следващите пет години?

Експлозивният растеж крие в себе си и рискове от загуба на ефективност, поради което плановете ни за увеличаване на обработваемите от двете дружества земи до 100 хил. декара бяха ревизирани през настоящата година. Целта е да бъде постигнат контролиран растеж и постепенно окрупняване на масивите до планираните 100 хил. декара, с което групата на Агро Тера Север ще се превърне в най-големия земеделски производител в региона на Северозападна България.

- Възможно ли е да има и Агро Тера Юг?

Плановете на Адванс Екуити Холдинг за момента включват развитието на двете земеделски дружества, локирани в Северозападна България, като в по-далечен план е възможно разгръщане на дейността и в други части на страната.

- Би трябвало земеделието да е много печелившо, при положение че арендаторът плаща като рента, колкото получава от евросубсидиите на площ, и реално ползва земята без пари, така ли е, печелившо ли е?

Покритието на рентите от получаваните евросубсидии и национални доплащания безспорно действа стимулиращо на земеделските стопани, но далеч не е факторът, определящ доколкото печеливш е бизнесът им. Рентните плащания представляват едва 7-8% от общата производствена себестойност на земеделската продукция и не попадат сред основните пера на себестойността, където попадат разходите за торове, препарати, горива и трудови възнаграждения.

- Използвате ли фючърси, за да продадете предварително продукцията си?

Пазарът на земеделска продукция в България не е достатъчно добре развит, за да бъде създаден работещ фючърсен или форуърден пазар. Офертите за покупко-продажба на земеделска продукция на Софийска стокова борса са основно за спот доставки, като най-близкият добре развит фючърсен пазар е този в Будапеща. В Адванс Екуити Холдинг следим фючърсните пазари на суровини в световен мащаб и имаме възможност да хеджираме ценовия си риск, търгувайки с фючърси върху пшеницата или царевицата в САЩ и по-конкретно на стоковата борса в Чикаго (CBOT). За съжаление, цените на земеделската продукция в България не са перфектно корелирани с фючърсните цени в САЩ, тъй като определящите фактори за пазарната цена на пшеницата, слънчогледа и царевицата в България са качеството и количеството на реколтата в двата най-големи пазара в Черноморския регион – тези на Русия и Украйна и се влияят в много по-малка степен от котировките зад Океана.

- Къде ще складирате продукцията си?

След обстоен анализ през 2008 г. Ремусс ООД изгради модерно силозно стопанство за съхранение на зърно на входа на гр. Враца с общ капацитет 7400 т, отговарящо на всички международни изисквания за качество. Изградените силози дадоха автономност на компанията и възможността да задържаме част от продукцията в случаите, в които пазарът на зърно е възходящ и очакванията са за по-нататъшно повишение в изкупните цени на вътрешния и експортните пазари. През настоящата стопанска година продукцията на Агро Тера Север се съхранява в наети силози в региона на гр. Брегово, като инвестиционните ни планове за 2010 г. включват и изграждането на собствено силозно стопанство на територията на закупената по-рано от нас земеделска база в община Брегово.

- Очаквате ли повече млади хора да се насочат към земеделието, в момента изпитвате ли нужда от качествени кадри?

Смятаме, че през следващите 20 години земеделието ще се превърне в един от водещите отрасли в брутния вътрешен продукт на страната. Към момента бизнесите в България, които притежават необходимите традиции и сравнителни предимства да се преборят успешно с конкурентите си на експортните пазари, се броят на пръстите на едната ръка. В останалите страни от Европейския съюз земеделието се е превърнало в печеливш бизнес, в който постоянно се интегрират модерни технологии, подобряващи ефективността му.

В същото време в България години наред въпреки обещанията отрасълът не получава необходимата му държавна подкрепа, за да се развие успешно. С успешното стартиране през 2009 г. на Програмата за развитие на селските райони, включително мярката, свързана с насърчаването на младите фермери, очакваме земеделието да стане притегателна сила за все повече амбициозни млади хора, които да спомогнат да наваксваме изоставането, което имаме от водещите тенденции в Европа и света.