Текущи проекти

Изграждане на напоителни стопанства

Стартирането на напоително земеделие е един от приоритетите на групата на Агро Тера Север за стопанската 2010/2011г. Мениджмънтът на дружествата проучи възможностите за изграждане на мобилни кръгови напоителни системи от последно поколение производство на един от водещите световни производители. По този начин двете дружества „Агро Тера Север” АД и „Ремусс” ООД ще се възползват от сравнителните си предимства свързани с разположението на голяма част от арендуваните от тях земеделски площи в непосредствена близост до големи водоизточници каквито са река Дунав и няколко микроязовира. Разглежда се възможността за увеличаване на площите на двете дружества засети с царевица с цел стартирането на отглеждането на поливна царевица като една от най-податливите на напояване земеделски култури. При създаването на напоителни стопанства се постига двоен ефект – от една страна се увеличават чувствително добивите при незначително завишена себестойност на декар и от друга страна се минимизира зависимостта от климатичните условия каквито са засушаванията и които водят до значителни флуктуации в крайните добиви. Вярваме че инвестициите в поливно земеделие са сред най-атрактивните и с най-висока възвращаемост в земеделския бизнес.

Увеличаване на складовия капацитет

Един от приоритетните проекти на Групата за периода 2012-2013г. е увеличаването на текущия складов капацитет в региона гр. Брегово до минимум 15,000 тона зърно. За целта до края на 2013г. „Агро Тера Север” АД ще стартира изграждането на модерно силозно стопанство на територията на основната селскостопанска база на дружеството находяща се в гр. Брегово, област Видин. Текущият складов капацитет ще бъде увеличен приблизително 3 пъти чрез изграждането на силозно стопанство с капацитет от 10,000 тона зърно. В същото време дъщерната компания „Ремусс” ООД планира да релокира основната си складова база от гр. Враца в гр. Борован, която в момента изпълнява ролята на спомагателна база. Целта е оптимизиране на транспортните разходи по съхранението на продукцията на дружеството, с оглед на факта че основната част от обработваемите земи на "Ремусс" ООД се намира в землищата на гр. Борован и с. Девене. Ефектите от релокацията са свързани не само с подобряването на логистиката при съхранението и последващата реализация на продукцията, но и оптимизиране на оперативните разходи по поддържането на две бази

Подобряване ефективността на селскостопанското производство

Представители на Адванс Екуити Холдинг проведоха поредица от срещи с мениджмънта на Съвместния Геномен Център (СГЦ) в гр. София с ръководител акад. Атанас Атанасов с цел стартиране на съвместен проект между СГЦ и „Агро Тера Север” АД целящ оптимизиране на производствените разходи, вкл. чрез проучване на податливостта на почвите на различни посевни материали, торове, препарати и био стимулатори. Пилотният съвместен проект беше стартиран през пролетта на 2010г. с обхват цялостно почвено-климатично проучване и оценка на възможностите за максимално ефективно използване на земеделските терени в землищата на общините Брегово, Враца и Борован, както и специализирани консултантски услуги за прилагане на най-съвременните методи и техники за отглеждане на зърнени и маслодайни култури, в т.ч. рапица, слънчоглед, пшеница и царевица. Мениджмънтът на Агро Тера Север вярва, че използването на научните достижения в областта на земеделието и геномиката и богатия опит на научните центрове в страната натрупан през последните десетилетия в областта на изследването на климатичните и почвени условия и промени в България ще позволи на Агро Тера Север да постигне по-нататъшна оптимизация на производствените си разходи и подобряване на оперативните резултати чрез добавянето на допълнителна стойност към производствения процес.