Производство на зърнени и маслодайни култури

Основният предмет на дейност на групата на Агро Тера Север е обработка на земеделска земя и отглеждане на земеделски култури в района на Северозападна България. Бизнес-моделът на компанията предвижда встъпване в договорни отношения за обработка на земеделска земя предимно с едри земевладелци, като по този начин се търси оперативна ефективност от мащаба, но не се изключват и договорни отношения с дребни собственици на земя. Основната дейност на дружествата в групата на Агро Тера Север е обработка на земеделска земя с цел производство на земеделска продукция (мека пшеница, слънчоглед, рапица и царевица) в района на общините Брегово (област Видин) и Враца. За стопанската 2011/2012 година двете дружества в групата на Агро Тера Север засяха 28 000 дка с мека пшеница, 14 000 дка със слънчоглед, 3 000 дка с рапица, 7 000 дка с царевица и 3 000 дка обработени угари (разработване на пустеещи до този момент земи).

С цел ефективното обработване на арендуваната земеделска земя в периода 2007 - 2009г. двете дружества закупиха цялата гама необходима селскостопанска техника на няколко водещи световни марки, в т.ч. 7 (седем) броя зърнокомбайни FENDT от последно поколение с адаптери за царевица и слънчоглед, голям брой трактори FENDT VARIO с ремаркета HAWE, пръскачки CAFFINI, сеялки HORSCH, плугове RABE, култиватори HILLER и др. Закупената селскостопанска техника беше финансирана със собствени и привлечени средства. Голяма част от закупената през 2009г. техника FENDT беше финансирана по инвестиционен проект изготвен и спечелен от „Ремусс” ООД по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” на Програмата за Развитие на Селските Райони. Общата стойност на проекта възлиза на 2,814 хил. лв., 1,407 хил. лв. са безвъзмездно грантово финансиране по програмата