За нас

“Агро Тера Север” АД е вписано в Търговския регистър на Софийски Градски Съд на 05.04.2006 г. със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Христо Ботев" № 57. Регистрираният капитал на дружеството възлиза на 5,100,000 (пет милиона и сто хиляди) лева. „Агро Тера Север” АД е дъщерно дружество на „Адванс Екуити Холдинг” АД – дялов инвеститор, набиращ капитала си на Българска Фондова Борса – София собственик на мажоритарния дял от 99.8% от капитала на дружеството. През декември 2006 г. „Агро Тера Север” АД придоби 67% от дяловете в „Ремусс” ООД, учредено през 1992г. със седалище и адрес на управление в гр. Враца, ул. "Васил Кънчов" № 120